PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA :
DARBAVIETAS INFORMĀCIJA :
Aizdevums :
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA KOMENTĀRS :
Papildus informācija
FAKTISKĀ DZĪVES VIETA:
KONTAKTPERSONA MANĀ PROMBŪTNĒ:
KOMERCPIEDĀVĀJUMI:
Aizpildot šo kredīta pieteikumu, Jūsu dati tiks izmantoti InCREDIT GROUP mārketinga vajadzībām, nosūtot Jums uzņēmuma piedāvājumus pa pastu, ar sms, pa e-pastu vai sazinoties pa norādīto tālruni. Jebkurā brīdī varēsiet atteikties no komercpiedāvājumiem, ziņojot par to InCREDIT GROUP pa e-pastu dpo@incredit.lv.
PIETEIKUMA IESNIEDZĒJA APLIECINĀJUMS :
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “InCREDIT GROUP”, reģ. Nr.40103307404, Kr. Barona iela 130, Rīga, LV-1012, info@incredit.lv, tel.67199100 (turpmāk - InCREDIT GROUP). Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@incredit.lv.
  • Jūsu datu apstrādes nolūki ir: Jūsu kā klienta identificēšana un izpēte saskaņa ar likumu; Jūsu maksātspējas izvērtēšana; līguma ar Jums sagatavošana un izpilde; prasības tiesību realizācija, kas izriet no ar Jums noslēgtajiem līgumiem; komerciālu paziņojumu sūtīšana.
  • InCREDIT GROUP saglabās Jūsu personas datus un identifikācijas dokumenta kopiju tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem datiem, datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.
  • Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likuma noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana); līguma ar Jums sagatavošana un izpilde; parāda atgūšana un InCREDIT GROUP tiesību aizsardzība; piekrišana – gadījumos, kad tāda ir dota.
  • Attiecībā uz Jūsu maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums Jums netiks sniegts.
  • InCREDIT GROUP saglabās Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Tā kā apstrādes nolūki var atšķirties dažādiem datiem, datu faktiskais saglabāšanas periods var atšķirties.
  • Jūsu personas datu saņēmēji var būt InCREDIT GROUP sadarbības partneri, kas ir datu apstrādātāji uz līguma pamata.
  • InCREDIT GROUP nodos Jūsu datus un saņems datus par Jums no Latvijas Bankas kredītu reģistra, Zemesgrāmatas, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūras, Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes, AS Kredītinformācijas birojs, AS Crefo birojs, SIA LURSOFT, SIA Paus Konsults, SIA Firmas u.c. datu bāzēm.
  • InCREDIT GROUP glabās un apstrādās Jūsu personas datus ES/EEZ valstīs. Ja InCREDIT GROUP būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus apstrādei uz trešo valsti, InCREDIT GROUP par to Jūs iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošām garantijām.
  • Jums ir tiesības vērsties pie InCREDIT GROUP un: saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Jums tiek vai netiek apstrādāti personas dati; piekļūt Jūsu datiem un saņemt informāciju par to apstrādi; pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu; prasīt ierobežot savu datu apstrādi; prasīt pārnest savus datus; informēt par Jūsu datu aizsardzības pārkāpumu.
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā.
Esmu iepazinies
PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA :
Saistībā ar likuma prasībām, lūdzu, norādiet, vai Jūs atbilstat kādai no zemāk minētajām pazīmēm: Esmu politiski nozīmīga persona. Esmu radinieks politiski nozīmīgai personai. Esmu cieši saistīts ar politiski nozīmīgu personu :